Internationella Erik Laxman-sällskapet


Internationella Erik Laxman-sällskapet (International Erik Laxman Society) är en oregistrerad förening vars syfte är att främja kännedomen om Erik Laxman och hans vetenskapliga arbete samt fungera som en sammanhållande länk för forskare och entusiaster vars arbete eller intresse är knutet till Erik Laxman, hans livsverk i Sibirien och de förbindelser som han och hans son Adam Laxman etablerade i Japan. Föreningen främjar samarbete bland forskare inom områdena vetenskapens historia, internationella relationer och naturvetenskap som är relaterade till Erik Laxman.

Föreningen främjar offentliggörandet av information som medlemmarna och samarbetspartners producerar, i form av böcker, artiklar och onlineinnehåll, samt arrangerar evenemang relaterade till Laxman i samarbete med partners. Föreningen koordinerar distributionen av dessa material efter behov och möjlighet och ger stöd till medlemmarnas och samarbetspartners ansökningar om stipendier.

Korrespondens angående föreningens angelägenheter sker via adressen secretary@laxman.academy.

Medlemskap

  • Prenumerant (subscriber) kommer att få information och nyheter relaterade till ämnet genom att prenumerera på föreningens e-postlista.
  • En person som har gjort betydande bidrag för att stödja föreningens mål (publikationer eller arbete för föreningen) kan bli inbjuden som en korresponderande medlem (corresponding member). Att behålla statusen som korresponderande medlem förutsätter att man visar nya bidrag under de senaste tre kalenderåren från den senaste årsstämman i föreningen.
  • En sponsor (patron) kan vara en institution eller person som årligen bidrar med minst 100 euro för att stödja åtgärder enligt föreningens arbetsplan.

Du kan bli en prenumererande medlem genom att registrera dig nedan för att få föreningens e-postmeddelanden:

Tilaa | Subscribe

* indicates required

Om du önskar bli en korresponderande medlem, vänligen skicka ditt curriculum vitae till sekreteraren och beskriv hur du har bidragit till studierna av Erik Laxman och/eller relaterade ämnen.

Föreningens administration hålls lätt. Beslut fattas vid en allmän sammankomst (årsstämma), där röstberättigade medlemmar inkluderar föreningens korresponderande medlemmar. Årsstämman beslutar om frågor relaterade till verksamheten och väljer föreningen en generalsekreterare samt vid behov en ledningsgrupp bland arbetsmedlemmarna. Föreningens konstituerande möte, där organ väljs och verksamheten beslutas, kommer att hållas under år 2022.

Innan dess är det möjligt att gå med som prenumerant-medlem.

Föreningen representeras som en juridisk person av St. Olav Gille rf (Pyhän Olavin Kilta ry), som också ansvarar för eventuell förvaltning av medel. Föreningens generalsekreterare, tillsammans med en utsedd kontaktperson från St. Olav Gille rf, utgör föreningens verkställande sekretariat. St. Olav Gille rf rapporterar årligen till arbetsmedlemmarna och sponsorer om användningen av föreningens medel efter att årsbokslutet har färdigställts.

När det konstituerande mötet har godkänt föreningens stadgar kommer de att meddelas medlemmarna.

Relaterade artiklar