Materials

Opera Kodayu

Säveltäjä Farkhang Gousseinov (1948-2010). Perustuu Hoshu Katsuragawa (1751-1809) teokseen “Hokusa Bunryaku”. Esitys Moskovassa 2018.

http://opera-kodayu.com